فورم های کانکور

همانطور که می دانید مطالعه فورم های کانکوری دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا این فورم ها از یکسو دانش آموز را با طرز سوالات کانکور آشنا می کند و از سوی دیگر نمونه ای از بانک سوالات وزارت تحصیلات عالی است.

توصیه می شود تا تمام فورم ها از سال های مختلف حتی قدیم تر مرور گردد زیرا تفاوت و تنوع سوالات هم برای Ø¢شنایی بیشتر و هم برای تمرین مفید می باشد¢

.در اینجا مجموعه ای از بهترین فورم های کانکور را قرار داده ایم

فورم های کانکور 1398

فورم های کانکور 1397

150 فورم کانکور 1396

45 فورم کانکور 1394

29 فورم کانکور 1394

71 فورم کانکور 1393